Programowanie w Ada

Kompilator Ady

GNAT (GNU Ada Translator) – kompilator języka programowania Ada oparty na GCC. Kompilator jest rozwijany przez firmę AdaCore i dostępny na licencji GPL.

Instalacja w Ubuntu:

sudo apt update
sudo apt install gnat

Najnowszą wersję Community Edition na platformy: RISC-V, ARM, x86, AVR, JVM, .NET i inne można pobrać z https://www.adacore.com/download/more.

Materiały edukacyjne: https://learn.adacore.com/.

"Witaj, Świecie!" w Ada

Stwórzmy plik hello.adb o poniższej zawartości.

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Greet is
begin
   --  Wypisz na konsolę "Hello, World!"
   Put_Line ("Hello, World!");
end Greet;

Kompilacja i konsolidacja pliku: gnat make hello.adb

Zostanie wygenerowany wykonywalny plik hello.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.