W umyśle początkującego jest wiele możliwości, w umyśle eksperta – parę.

Shunryu Suzuki

Czysta tablica (łac. tabula rasa), pojęcie wyrażające pogląd, że wszelka wiedza i umiejętności pochodzą wyłącznie z doświadczenia, a nowo narodzony człowiek posiada umysł niezapisany. Pojęcie to pojawia się w traktacie “O duszy” Arystotelesa, wspominał je Tomasz z Akwinu, używał Duns Szkot oraz John Locke, któremu zawdzięczamy wspomniane znaczenie pojęcia tabula rasa. John Locke rozróżniał dwa rodzaje doświadczenia: zewnętrzne, wynikające z oddziaływania czynników materialnych na zmysły oraz wewnętrzne (refleksja), powstające podczas obserwacji samego siebie.

"Obec­nie prawa na­tu­ry i prawa ludz­kie za­czy­na­ją wy­glą­dać bar­dziej po­dob­nie, po­nie­waż tym, co okre­śla re­zul­tat sporu, nie są do­wo­dy jako takie, ale to, czy zo­sta­ną do­pusz­czo­ne i jak będą in­ter­pre­to­wa­ne. W miej­sce ludzi zjed­no­czo­nych pra­gnie­niem

Yann LeCun on a vision to make #AI systems learn and reason like animals and humans https://ai.facebook.com/blog/yann-lecun-advances-in-ai-research/

Six of the most impactful language models in history:

1. BERT
2. BART
3. T5
4. GPT-3
5. LaMDA
6. Switch Transformers

v/@Saboo_Shubham_

In a new article published today in Nature MI @NatMachIntell we solved a differential equation that describes the interaction of neurons and synapses! This equation had no known closed-form solution since the year 1907!

This solution is important! 1/n

https://www.csail.mit.edu/news/solving-brain-dynamics-gives-rise-flexible-machine-learning-models

🪐 Introducing Galactica. A large language model for science.

Can summarize academic literature, solve math problems, generate Wiki articles, write scientific code, annotate molecules and proteins, and more.

Explore and get weights: http://galactica.org

Więcej